غریبه دیروز ، آشنای امروز ، فراموش شده فردا

من آن غریبه ی دیروز آشنای امروز و فراموش شده ی فردایم


در آشنایی امروز می نویسم تا در فراموشی فردا یادم کنی.


برای سالها می نویسم ...


سالها بعد که چشمان توعاشق می شوند ...


افسوس که قصه ی مادر بزرگ درست بود...


که همیشه یکی بود یکی نبود

/ 0 نظر / 20 بازدید